تبلیغات


دنیاااااااااااااای فوتـــــــــــــــــــــــبال - ترکیب انگلیس - پرتغال

ترکیب انگلیس - پرتغال

ترکیب انگلیس - پرتغال


انگلیس: هارت، واکر، اسمالینگ، کیهیل، دنی رز، دار، میلنر، دله آلی، رونی، کین، واردی


پرتغال: آلوس، کاروالیو، الیسئو، دانیلو، آدرین، موتینیو، ویرینیا، رافا، نانی، ادواردو