تبلیغات


دنیاااااااااااااای فوتـــــــــــــــــــــــبال - تمدیدمحرم با سپاهان

تمدیدمحرم با سپاهان

محرم و سپاهان جداشدنی نیستند

محرم نویدکیا  امسال بسیار با کادرفنی و مدیران مشکل داشت و تمام گمانه زنی ها باور براین داشت که جدایی محرم از سپاهان قطعی است و ویسی نیز اعلام کرده بود به او احتیاجی ندارد اما او امروز در منزل ویسی قراردادش را تا یک سال تمدید کرد تا نشان دهد حتی اگر با کل سپاهان نیز مشکل داشته باشد باز نیز از سپاهان جدا نمیشود.